Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Obec Bžany
Bžany

Historie

První zmínky o naší obci:

  • Bžany 1303
  • Lbín 1401
  • Hradiště 1352
  • Pytlíkov 1403
  • Bukovice 1398
  • Mošnov 1413
  • Lhenice 1485

Historie obce

K současné podobě obce, došlo postupně. Nejdříve v r. 1960, se ke Bžanům a Hradišti připojily obce : Bukovice, Mošnov, Lhenice. V roce 1980, na základě integrace, byly připojeny obce: Lysec,Lbín, Pytlíkov.

Bžany

Bžany jsou nejstarší částí obce.Z historického pohledu představují staré sídlo,které je prvně připomínáno v roce 1303. 
Jméno Bžany vzniklo ze jména obyvatel,stč. bžěné,den.bžan,akk bžany,t.j.lidé bydlící ve (u)bzí ( =bezoví). Tvar Bsas= Bžas, je prastarý tvar lokálu. 
Bžany byly v minulosti spjaty se zemědělstvím a jsou dosud. Na začátku 19. století patřily do teplického fideikomisního panství,které patřilo Edmundu Mořici , knížeti Clary-Aldringenu.
Ze starých majetkový knih tohoto rodu je možné vyčíst , že v Bžanech se na začátku 19. století, pěstuje velice dobrý chmel. Pro území Bžan a okolních sídel, hrála v minulosti významnou roli také těžba hnědého uhlí . Kolem roku 1830 je v knihách panství zaznamenána těžba. V prostoru těžily doly Arnold u Hradiště a Bžan. Těžba byla ukončena v povrchovém lomu Karolína II a dolem Přemysl v r. 1953 . 

Kulturní památky: 
Špýchar č.p. 3 , je hospodářskou stavbou z přelomu 18 a 19.století. Objekt je v soukromém vlastnictví. 
Kaple P.Marie , kapli nechal postavit r. 1834 Anton Frank , hospodář v Bžanech čp. 1.
Kaple je ve vlastnictví Obce Bžany.

Hradiště

První zpráva o Hradišti je z r. 1352. Hradiště a Bžany tvoří jeden celek .Svou kapličku má skoro každá vesnice,ale v Hradišti máme kostelObrázek - jediný v obci.Je významnou kulturní památkou.Na svém místě stojí už asi 600 let. Postaven byl gotický,ale dnešní podoba dané přestavbami z let 1691 a 1769 je spíše barokní. V kostele se nachází tři historicky cenné náhrobky. Nejstarší je tzv. kolovratský náhrobník, pochází z doby kolem r.1450 ,je z pískovce . Dokládá ,že zde byla pochována Kateřina Kolovratská z Dubé, manželka Herborta Kostomlatského , jenž držel hrad Kostomlaty od roku 1406. Druhý náhrobek patří rovněž Kateřině ,tentokrát jde o Kateřinu Kostomlatskou z Vřesovic, která zemřela 1. 11. 1552 . Třetí náhrobek patří bořislavskému faráři Andreasu Aumayerovi, který je pochován za oltářem. Zemřel pravděpodobně na mor , který v té době řádil a na který zemřelo v Hradišti 36 lidí . Na náhrobku je datum 13.9.1680.
Další zajímavostí je bývalá tvrz , která je prvně zmiňovaná k roku 1531.
Kulturní památky:
Kostel sv.Vavřince - z 15.století , kostel je ve vlastnictví římskokatolické církve.
Bývalá tvrz ( Špýchar ) - r. 1531 , objekt je v soukromém vlastnictví

Bukovice

První zpráva o vsi Bukovice je z roku 1401,zároveň i o zdejší tvrzi.Bývalá tvrz a manství patřilo k hradu Mosteckému.Na něm seděl v r. 1401 Žibřid ze Šomfelda, ale r. 1405 držel je Beneš z Dubé ke hradu ObrázekKostomlatům.L.1453 držel týž statek Matouš Dobrman z Vlastislavě a po něm l.1475 Dorota dcera jeho.Ta prodala ( 1500 ) Bukovici Jiříkovi,Janovi a Vojtěchovi,bratřím Osterským ze Sulevic. L. 1521 držel týž statek Zikmund Chlum z Chlumu a po něm zůstala vdova Anna ,pulkrabína z Donína,jež je l. 1536 deskami dvorskými Mikuláši Kostomlatskému ze Vřesovic odevzdala,ale prodej stal se již dříve, neb od r. 1533 psal se Václav Kostomlatský sed. na Bukovici.Později prodána Hynkovi Rmmsendorfovi ze Špremberka a od toho Kryštofovi z téhož rodu. L. 1562 dělena mezi tři bratry Rausendorfy a dostala se Šebestianovi.Po něm drželi týž statek Hrušované z Března , napřed Šebastian, pak Bernart a Karel a potom tento sám.Ten jej prodal 1594 Jiříkovi Kaplíři ze Sulejovic.Když tento zemřel, prodána Bukovice od jeho synů Anně Vřesovcové z Míliny a na Křemýži. Její děti držely statek až do 20- tých let 17.století,kdy tvrz s příslušenstvím koupili majitelé Kostomlat Černínové z Chudenic.Poslední zmínka o tvrzi je z r.1631,kdy náležela Humprechtu Černínovi z Chudenic. 
Místo kde stále tvrz, zůstává neznámé,snad byly později na jejím místě postaveny budovy panského dvora ( nyní na tomto místě stojí Bramborárna ). Stávající zástavba Bukovic pochází z druhé poloviny 19 .století. Starší část,kolem křížení silnic, je na staré katastrální mapě z roku 1842 provedena ze spalných konstrukcí.Novější část , rozvinutá kolem vodoteče a cesty.

Kulturní památky :
Kaplička Panenky Marie - o kapličce v Bukovicích není mnoho známo.Již před r. 1840 zde stála jednodušší kaplička,ale kdy získala dnešní podobu ,nebylo dohledáno. Kaplička je ve vlastnictví Obce Bžany.

Lhenice

První zpráva o Lhenicích je z roku 1485 .Ves Lhenice bývala manstvím ,které prodal Jindřich ze Vřesovic obrázek1485 Jakubovi ze Vřesovic .Patřily od té doby ke Kostomlatům.Při dělení téhož panství po Jakubově smrti drženy k dílu Kostomlat a od bratra bratru prodány, ale poněvadž je držel l. 1584 Jakub Kostomlatský ze Vřesovic,lze za to míti ,že je zdědil po otci svém Kryštofovi ( synu Jakubovu),Jiřík,syn jeho,prodal tvrz Lhenice ( 1609) Zikmundovi Rausendorfovi ze Špremberka.Po tomto následoval l.1613 Adolf Šen z Šénu a ten je prodal ok.l.1630 Humprachtovi Černínovi zase ke Kostomlatům. Tvrz a panský velkostatek, z jehož deputátu pravděpodobně Lhenice vznikly,již neexistuje. Lhenice nemají výraznější architektonické a urbanistické kvality.
Kulturní památky:
Kaple sv.Jana Nepomuckého s požární zbrojnicí – kaple byla postavena v r. 1894, vysvěcena byla 16.května téhož roku na den sv.Jana Nepomuckého.
Součástí kaple je také požární zbrojnice. Kaple je ve vlastnictví Obce Bžany.

Mošnov

Mošnov je připomínán již v roce 1413.Zajímavostí je stará zemědělská usedlost s typickým lužickým statkem č.p. 1, tento statek tvoří historické jádro Mošnova. Naproti statku je pozdně barokní kaplička s konchou a zvoničkou.Přírodní dominantou je vrch Majka – 322 m nad mořem .
Kulturní památky: 
Statek č.p. 1 z počátku 19.století je dobře dochovanou zděnou a z části hrázděnou stavbou se dvěma branami a empírovou kapličkou. Statek je v soukromém vlastnictví.
Kaplička z roku 1870 . Kaplička je ve vlastnictví Obce Bžany.

Lbín

Lbín je druhou nejstarší částí obce.Ves Lbín je v pramenech doložena poprvé v r. 1333 , kdy je mezi svědky prodeje Kostomat uveden i Našek ze Lbína. Zdejší tvrz se připomíná až v roce 1512,kdy jí drželi Václav a Jan z Polenska a po nich Hodkové ze Želenic. Od r. 1549 Obrázekbyla tvrz majetkem zemanského rodu Velvetských z Nezpečova. R. 1610 koupil statek Radoslav Vchynský a od té doby patřila tvrz s dvorem k teplickému panství. Z významných staveb Lbína je třeba uvést kamenný most přes řeku Bílinu , z druhé poloviny 18.století , která má tři oblouky a nízkou parapetní zeď . Další zajímavostí je nedaleko mostu stojící kaplička asi z roku 1800.
Pro historický vývoj osídlení měla velký význam výstavba dráhy . Úsek Trmice- Bílina byl vystavěn v r. 1874 a provoz byl zahájen 6.června. Mezi základními stanicemi byl i Lysec 
( stanice byla zrušena v r. 1925 ).Tuto stanici nahradila 15.května 1933 stanice ve Lbíně. 

Kulturní památky: 
Kamenný most přes řeku Bílinu – z druhé poloviny 18.století. 
Kaplička sv.Antonína – z roku 1800. Kaplička je ve vlastnictví Obce Bžany.

Lysec

První zmínka o Lysci je z r. 1447. Jméno Lysec vzniklo = ves lysců ,t.j. lidí bezvlasých, holohlavých. Po přejetí do němčiny došlo analogickou koncovkou – nitz ( Liebnitz).Úředně od r. 1854 Lysec. v dnešní podobě představuje sídlo rozdělené na tři celky : původní jádro vesnického sídla , dále pak poněkud pozdější zástavbu na jižním svahu nad řekou a podél silnice na Hradiště. Nejmladší část na západní straně u trati.
Kulturní památky : 
Kaplička - kaplička je ve vlastnictví Obce Bžany .

Pytlíkov

První zmínka je z roku 1403.Jedná se o drobnouObrázek osadu o třinácti číslec. Leží nad Lbínem,na přechodu bílinské terasy v plošinu k „ Morovému pahorku „ . Zástavba je rozvinuta podél cesty – tzv. „ Pytlíkovské cesty „ , vedoucí do Teplic. Dnešní zástavba je z konce 18. a začátku 19. století, je klasicisního založení a architektury. Pohled z Pytlíkova je na krásnou přírodní scenérii Českého Středohoří.
O této osadě se vypráví stará pověst , podle které přešla nad osadou v červnu roku 1777 na den sv.Antonína strašlivá bouře, při které spadlo takové množství vody,že uvolnila půdu pod domkem,stojícím na úpatí vrchu,který se s celou strání sesul do osady Lbín,aniž se poškodil. Byl to domek čp. 9 ve Lbíně. Nyní už nestojí. Na důkaz tohoto zázraku byla postavena na Pytlíkově kaplička , která je zasvěcena sv.Antonínu.

Kulturní památky :
Kaplička sv.Antonína - je ve vlastnictví Obce Bžany

Archeologie:

Archeologické nálezy dokladují ,že osídlení Bžan je již v době mladší doby kamenné ( neolit + 4 500 – 3 000 před n.l. ),kultury keramické vypíchnuté,kultury zvonových pohárů ( + 2 200 – 2 000 pře n.l.) , kultura mohylová ( + 1 500 – 1 300 před n.l.). V této době se na území dnešního okresu Teplice, osídlil lid středodunajské mohylové kultury,především polohy podél řeky Bíliny – oblast kolem Hradiště. Což svědčí , že byla objevena keramika v poloze Na náklu u Hradiště.Zároveň důležité doklady o pronikání nositelů druhé větve mohylové kultury
česko-falcké.Pokračuje déle v KNOVÍZOVÉ kultuře ( + 1 300 – 900 před n.l.). V Hradišti byly objeveny známky dvou kulturních okruhů,které se vyvinuly z mohylové základny v mladší době bronzové,kde nositelé knovízské kultury vybudovali nebývale hustou síť osad.
Doba ŘÍMSKÁ a stěhování národů ( zlom letopočtu až 600 n.l.) v teplické části Podkrušnohoří se v době římské koncentrovalo osídlení ne tak husté jako v době LETÉNSKÉ
do okolí řeky Bíliny,na Teplicko a Duchcovsko.Větší sídliště bylo nalezeno v Bystřanech a v Bžanech,v Bílině, a v Žalanech. Jednotlivé známé nálezy odrážejí nejspíše převahu zemědělství v hospodářské základně germánského etnika. Doba HRADIŠTNÍ ( 600 – 1 250 n.l.) , z této doby jsou v Hradišti a u cesty do Bžan nalezeny hroby.Slované na Teplicku pohřbívali své mrtvé nezpopelněné a ukládali je do hrobu ve směru východ-západ , s hlavou většinou na západ . Známé jsou i mírné odchylky od uvedeného směru,případně orientace hlavy na východ.
Unikátní archeologický nález na území naší obce byl učiněn v Lysci.Našly se tam totiž dvě bronzové nádoby dovezené z Říma.Podle kolku se jmény výrobců vyraženém ma rukojeti pánvičky víme,že byla vyrobena v první polovině 1.století našeho letopočtu Tiberiem Robiliem Sitem a C.Atiliou Hannonem v římském městě Capua. Je to důkaz obchodních styků místního ( tehdy většinou germánského ) obyvatelstva s římskou říší.

Obec

Rozklikávací rozpočet

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET OBCE BŽANY

Aplikace Ministerva financí MONITOR

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Cesta po úpravě

Kalendář

GObec mapový server

CzechPoint

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obec Bžany
Obec Bžany

Mohlo by Vás zajímat